Przywództwo w organizacji. Czym charakteryzuje się?

Przywództwo w organizacji ukierunkowane jest również na przywództwo w organizacji!


Proces zarządzania zasobami ludzkimi nie jest niczym innym jak tylko strategią oraz praktyką nabywania, doskonalenia pracowników, jak również zatrzymywania ich wszelkich umiejętności w przedsiębiorstwie. Przywództwo w organizacji http://tomaszkalko.pl/oferta/coaching-i-mentoring/ w zarządzaniu ludzkimi zasobami polega na postrzeganiu pracowników organizacji jako strategicznych oraz cennych zasobów. Dodatkowo zarządzanie zasobami ludzkimi cechuje się dążeniem do pełnego zaangażowania pracowników w proces realizacji celów organizacji oraz przyczynienia się do pozyskania przewagi konkurencyjnej organizacji a także zaangażowanie kierowników zajmujących najwyższe stanowiska w wypracowywaniu założeń związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz kierowników liniowych w procesie realizację tych właśnie założeń, jak również łączenie interesów całej organizacji z potrzebami zatrudnianych pracowników oraz inwestowanie w swoich pracowników przez rozwijanie szkoleniowych programów.


Przywództwo w organizacji to jednocześnie pozyskiwanie kompetentnych ludzi oraz tworzenie warunków skłaniających ich do aktywnego i efektywnego uczestnictwa w życiu firmy jest sztuką. Wymaga dużego zaangażowania i przemyślanych wyborów, ponieważ to decyduje o dalszym funkcjonowaniu organizacji.


Jest to stały proces określania wymagań w sferze zasobów ludzkich oraz tworzenia planów zaspokajania tych wymagań. Przywództwo w organizacji obejmuje określanie potrzeb personalnych, analizowanie istniejącego stanu i struktury oraz kultury personelu. Ten etap jest kluczem do sukcesu, gdyż od prawidłowego doboru pracowników zależy, jakim potencjałem ludzkim dysponuje przedsiębiorstwo, jakie będą możliwości jego doskonalenia i rozwoju, poprawy efektywności pracy oraz współdziałania ludzi. 


Ma na celu określanie potrzeb oraz wskazanie sposobów zaspokojenia tych potrzeb w wymiarze ilościowym, czyli ile osób powinniśmy zatrudnić oraz w wymiarze jakościowym to jest jakie warunki kompetencyjne powinny spełniać te osoby. Proces ten opisywanej firmie składa się z następujących elementów: identyfikacji bieżących i przyszłych potrzeb kadrowych w oparciu o analizę stanowisk pracy, analizowanie dostępności zasobów ludzkich, budowa planu dostosowania potrzeb z dostępnością zasobów (popytu i podaży zasobów). Kolejnym etapem jest dobór pracowników, czyli takie dopasowanie cech stanowiska pracy i kandydata, w których potencjał zawodowy pracownika jest jak najbardziej dopasowany do wymogów stanowiska pracy. 


Celem doboru jest więc pozyskanie pracowników w odpowiedniej liczbie, o odpowiednich kompetencjach w stosownym czasie, tak, aby zapewnić ciągłość, skuteczność i efektywność funkcjonowania organizacji. W niektórych firmach stosowana jest jedno etapowa rekrutacja wewnętrzna, gdzie podstawowym źródłem pozyskiwania pracowników są osoby już zatrudnione. Następnie można je przenieść, awansować, lub przekwalifikować. Przywództwo w organizacji ukierunkowane stało się na fakt, że jest to korzystne dla zatrudnionych już pracowników, gdyż daje im szansę na zdobycie lepszego stanowiska oraz rekrutacja zewnętrzna, gdzie firma poszukuje pracowników po za organizacją na terenie uczelni. 


Proces rekrutacji i selekcji jest przeprowadzany w sposób obiektywny i kompetentny. Wprowadzanie pracownika do organizacji trwa około tygodnia. Pracownikowi przekazuje się broszury i przewodniki zarówno- w formie papierowej jak i elektronicznej. W nich można znaleźć informacje dotyczące charakteru organizacji, jej historii, misji, strategii, struktury, jak i również także obowiązujących procedur, regulaminów, spotkań nieformalnych, pokazów (prezentacji właściwego sposobu realizacji działań), rzadziej mentoringu (partnerskiej relacji między „mistrzem a uczniem”) oraz zadań szkoleniowych.


Przywództwo w organizacji to jednocześnie zasób ludzki, ich wiedza, kwalifikacje i doświadczenie to najważniejszy i strategiczny czynnik sukcesu firmy. Dobrze dobrane sposoby i narzędzia rekrutacji oraz selekcji pozwoli na znalezienie we właściwym czasie określonej liczby kompetentnych pracowników, gotowych do realizacji określonych zadań przez nich postawionych. 


Ocena pracowników jest procesem porównywania ich wyników pracy, posiadanych kwalifikacji cech osobowościowych oraz przejawianych postaw i zachowań według ustalonych kryteriów zgodnych z przyjętymi w organizacji normami.