Płatności bezgotówkowe a badanie tajemniczego klienta

Badanie tajemniczy klient to również sprawdzenie płatności bezgotówkowych


Tempo zaistniałych zmian występujących w funkcjonowaniu państwa jest bardzo szybkie, a samo uzasadnienie zamierzonych efektów nie jest jednak często możliwe bez odpowiedniego wsparcia ze strony naszego państwa. Szereg efektów ma jednocześnie istotne znaczenie dla wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego.


Dokonywanie płatności bezgotówkowych w urzędach z całą pewnością przybliża ludzi do idei nowoczesnego państwa cyfrowego. Odpowiada ona idealnie klientom, którzy co raz chętniej i częściej płatności mobilnych i kart płatniczych. Natężenie płatności elektronicznych za te usługi świadczone przez administrację publiczną jest jednym z ważniejszych priorytetów programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Badanie tajemniczy klient http://merservice.pl/uslugi/analiza-danych/ musi to odpowiednio uwzględnić.


Tego typu działania przebiegają wielotorowo. Nasze Ministerstwo Rozwoju realizuje pewien program, który upowszechnienia płatności elektronicznych wykonywanych za pomocą kart płatniczych oraz kart kredytowych w terminalu płatniczym w organach administracji publicznej. Ten projekt jest skierowany do niemal wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast, gmin i starostw powiatowych. Nadejście elektronicznych płatności zostało szybko zasygnalizowane podczas omawiania trzeciego etapu na drodze do administracji elektronicznej. Powyżej wspomniano, że warunkiem skutecznego początku procesu decyzyjnego w urzędzie będzie złożenie wymaganych dokumentów oraz uiszczenie opłaty skarbowej i podpisania się na określonym dokumencie. Bardzo istotne na tym etapie jest założenie, że mamy już w posiadaniu unormowania prawne sankcjonujące podpis elektroniczny. Ten element ten jest niezwykle konieczny, aby móc zrezygnować z tego fizycznego dokument. Badanie tajemniczy klient ma na celu zweryfikowanie, jak odbywa się to w praktyce.


Natomiast transfer informacji z elektronicznych deklaracji do systemu powinien odbyć się z zachowaniem zasad całkowitego bezpieczeństwa. Za bardzo ważną zasadę powinno się uznać bezpieczeństwo serwera WWW, na które składają się bowiem trzy zagadnienia. Zabezpieczenie serwera WWW oraz zgromadzonych na nim danych. Ten proces będzie można podzielić na etapy czyli zabezpieczenie samego komputera z wykorzystaniem powszechnych mechanizmów obronności oraz zminimalizowanie takiej liczby usług wszak dostępnych przez komputer, na którym serwer WWW jest włączony, należy się też upewnić, że dostęp do tego serwera w celach administracyjnych odbywa się z użyciem narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo. Drugim etapem, jest zabezpieczenie informacji przekazywanych między serwerem, a użytkownikiem. Trzeci ważny element to, zabezpieczenie komputera użytkownika, które również podlega pod badanie tajemniczy klient.


Zaznacza się, że bezpieczną metodą jest także korzystanie z dobrych usług specjalizowanych centrów autoryzacji transakcji, są to tak samo komercyjne centra jak i funkcjonujące banki w takim systemie on-line. Owa płatność może też zostać wówczas dokonana zarówno z wykorzystaniem karty płatniczej realnej jak również wirtualnej. Także możliwe są zastosowania oparte o elektroniczne banknoty bądź elektroniczne portmonetki. To bezpieczeństwo takich transakcji może być oparte bowiem na szyfrowaniu połączeń jak i na stosowaniu techniki ślepych podpisów w kierunku badanie tajemniczy klient. Wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania państwa, jego organów i całego społeczeństwa. We współczesnym świecie od sektora publicznego wymaga się porzucenia biurokratycznych mechanizmów załatwiania spraw na rzecz nowoczesnych i innowacyjnych działań, tj. e-administracji, której celem jest likwidacja barier, wyjście na przeciw oczekiwaniom oraz potrzebom społeczeństwa. Najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi współczesna administracja, jest świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. E-administracja niesie za sobą niewątpliwie liczne korzyści, ale i zagrożenia. Wykorzystanie nowoczesnej technologii pozwala jednak na uproszczenie i optymalizację procedur administracyjnych, zwiększenie jakości oferowanych usług przy jednoczesnej redukcji kosztów .


Powszechnie wiadomo, że regulacje prawne dokonują porównania podpisu elektronicznego w zestawieniu z podpisem ręcznym. Podkreśla się jednak, że podpis elektroniczny weryfikowany jest za pomocą tak zwanego kwalifikowanego certyfikatu, który to wywołuje liczne skutki prawne. Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany jest przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, który zapewnia integralność danych opatrzonych podpisem w taki sposób, ze rozpoznawalne są liczne zmiany oraz wskazania kwalifikowanego certyfikatu wykorzystywanego jednocześnie do weryfikacji podpisu pod względem badanie tajemniczy klient.

 

Definicja bezpiecznego podpisu elektronicznego zawiera odniesienie do bezpiecznego urządzenia służącego do złożenia podpisu elektronicznego, które to należy odróżnić od urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Skutkuje to tym, że pierwsze z nich powinno spełniać dodatkowe wymagania, które to są określone w ustawie, czyli nie tylko umożliwiać złożenie podpisu bądź poświadczenia elektronicznego przy określonym wykorzystaniu danych służących do składania przedstawianego podpisu, ale również uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu czy poświadczenia elektronicznego. Poza tym nie może zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone elektronicznie oraz powinno umożliwiać przedstawienie tych danych osobie składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia i gwarantować że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równoznaczna ze złożeniem podpisu elektronicznego oraz zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian w urządzeniu do składania podpisu czy poświadczenia elektronicznego. Ma to również zastosowanie, jeżeli rozważamy badanie tajemniczy klient.


Idea podpisu elektronicznego jest idealnym rozwiązaniem w dobie dzisiejszego postępu technicznego. Pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć nadmiaru formalności związanych ze stawieniem się w określonych urzędach. Duże ułatwienie stanowią zmiany wprowadzone do k.p.a., które umożliwiają składanie podań sygnowanych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Warto zaznaczyć, że podanie złożone do urzędu drogą elektroniczną będzie ważne jedynie wtedy, gdy zostanie przesłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu w systemie e - PUAP bądź innego systemu administracji elektronicznej. 

 Rozpatrując wszelkie zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego, należy pamiętać, ze owy podpis jest deklaracją tożsamości autora złożony w formie elektronicznej pod danym dokumentem. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych środków technicznych jest on jednoznacznie związany z dokumentem i autorem, jest on tym samym bardzo trudny do sfałszowania. Nadanie tajemniczy klient wszystkie mankamenty dokładnie zobrazuje. Zaznacza się, że związek podpisu elektronicznego z podpisującym ma charakter sztuczny oraz wyłącznie logiczny, a podpis taki może być złożony przez inną osobę, jeśli ta wejdzie w posiadanie danych służących do jego składania. Warto również odnotować odmienność środowiska, w ramach którego funkcjonują obydwa podpisy. Podpis własnoręczny funkcjonuje w ramach środowiska materialnego, podczas gdy podpis elektroniczny z założenia stanowi narzędzie służące uwierzytelnianiu określonych czynności przez inicjowane elektronicznie działania algorytmiczne. Technologia stosowania podpisu elektronicznego bazuje na kryptograficznej metodzie kodowania danych, wykorzystującej pary tak zwanych kluczy asymetrycznych, klucz prywatny i klucz publiczny. Pojęcie takie jak pieczęć elektroniczna jest zdefiniowane w nowej ustawie o podpisach elektronicznych. Taki to mechanizm znany oraz stosowany od bardzo dawna składany jest nie przez osobę fizyczną, a w imieniu swojej firmy, organizacji bądź urzędu. Jest to otwarta droga do kilku przydatnych zastosowań, tak samo w biznesie jak również w administracji publicznej.