Periodontologia a przeniesienie odpowiedzialności podatkowej

Periodontologia to niekiedy przeniesienie odpowiedzialności podatkowej! Jak to się kształtuje?


Decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności podatkowej przedawnia się po upływie trzech lat od daty jej dostarczenia, pozostałe decyzje podatkowe po upływie pięciu lat. W przypadku gdy podatnik nie zapłaci podatku, organ podatkowy może zwrócić się o zapłacenie takiej zaległości także do innych osób. Możliwość orzekania o odpowiedzialności osoby trzeciej możliwa jest jednak tylko po wcześniejszym niewykonaniu zobowiązania przez podatnika, a prowadzenie wobec niej egzekucji możliwe jest tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się bezskuteczna. Niekiedy dzieje się podobnie, jeżeli chodzi o periodontologia http://odent.pl/oferta/leczenie_paradontozy_o8/. Zasadą jest, że obowiązek zapłacenia podatku i konsekwencje związane z nie zrobieniem tego ciążą na podatniku. Ordynacja podatkowa przewiduje odpowiedzialność innych podmiotów za zobowiązania podatnika. Podmioty te nazwane są w ustawie osobami trzecimi, a ich odpowiedzialność wynika z faktu pozostawania z podatnikiem w stosunkach pozwalających na czerpanie korzyści majątkowej z działania podatnika lub z faktu pozostawania w stosunkach gospodarczych z podatnikiem - sprawa ta też może być ukierunkowana na periodontologia.

 

Instytucja odpowiedzialności podatkowej osób trzecich wykorzystywana była i jest obecnie pod rządami Ordynacji podatkowej w sytuacjach, kiedy zabraknie podatnika, kiedy podatnik nie wykonuje ciążącego na nim zobowiązania we należyty sposób oraz we właściwym terminie, a także kiedy majątek podatnika w wyniku egzekucji okazuje się niewystarczający. Uzasadnieniem odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe jest ich ekonomiczny związek z podatnikiem ukazującym się otrzymywaniem przez osobę trzecią korzyści z dochodu lub majątku podatnika działającego w periodontologia. Odpowiedzialność osób trzecich za realizację zobowiązań podatkowych ma solidarny charakter, jednak organy podatkowe mogą wydać decyzję o odpowiedzialności dopiero wtedy, gdy egzekucja do dochodu bądź majątku podatnika okazuje się w części bądź całości bezskuteczna. Przedmiotem odpowiedzialności osób trzecich są nie tylko zaległości podatkowe podatnika, ale także podatki niewpłacone przez płatników oraz inkasentów, odsetki za zwłokę od zaległości, nie zapłacone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług, koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec podatnika ukierunkowanego na periodontologia.


Należy pamiętać, że omawiany zakres przedmiotowy odpowiedzialności jest bezwzględnie ograniczony zakresem odpowiedzialności podatnika, płatnika lub inkasenta. Zaniknięcie zobowiązania tych podmiotów automatycznie powoduje zaniknięcie odpowiedzialności osoby trzeciej. Odpowiedzialność osób trzecich oparta jest na kilku zasadach, które nie ulegają modyfikacjom lub odstępstwom. Warunki funkcjonowania instytucji odpowiedzialności osób trzecich wytłumaczył Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z orzeczeń. Zamknięty katalog “osób trzecich”, Ordynacja podatkowa posiada zamknięty katalog przypadków, w których odpowiedzialność za należności podmiotu zobowiązanego może zostać przeniesiona na osoby trzecie. Będą to więc jedynie podmioty wprost wskazane w ordynacji.


Przedstawiając periodontologię nie należy zapominać, że takimi podmiotami, zgodnie z art. 110 oraz dalszymi o.p., są: rozwiedziony małżonek podatnika, członek rodziny podatnika, nabywca przedsiębiorstwa podatnika, firmujący czyli osoba, której imieniem i nazwiskiem, nazwą bądź firmą posługuje się podatnik w celu ukrycia prowadzenia działalności gospodarczej bądź rzeczywistych rozmiarów działalności, wydzierżawiający podatnikowi rzeczy bądź prawa majątkowe, dzierżawca nieruchomości podatnika, wspólnik spółki osobowej, członek zarządu spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej, osoba prawna powstała w wyniku podziału, gwarant oraz poręczyciel. Każdy z wymienionych podmiotów, pomimo obecności w kręgu tak zwnaych osób trzecich, w innym zakresie odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika. 


Były małżonek dłużnika, w wyniku rozwodu bądź unieważnienia małżeństwa, jak również małżonek pozostający w separacji z podatnikiem odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem. Warunkiem tej odpowiedzialności jest jednak to, by zobowiązanie podatkowe powstało w czasie trwania związku małżeńskiego. Dodatkowo w zakres tej odpowiedzialności nie wliczają się odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne powstałe po dniu prawomocnego orzeczenia o rozwodzie . Były małżonek nie odpowiada także za niepobrane przez płatnika bądź inkasenta podatki. Członek rodziny, członkowie rodziny podatnika odpowiadają jedynie za zaległości podatkowe podatnika wynikające z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a zakres tej odpowiedzialności jest ograniczony do wysokości osiągniętych przez członka rodziny korzyści ukierunkowanych niekiedy na periodontologię. Warunkiem odpowiedzialności jest to, aby członek rodziny współdziałał z podatnikiem w wykonywaniu działalności gospodarczej. Trzeba jednak podkreślić, że ci członkowie rodziny podatnika, wobec których posiada on obowiązek alimentacyjny, są wyłączeni z tej odpowiedzialności. Podobnie jak przy odpowiedzialności byłego małżonka, odpowiedzialność członka rodziny nie opiewa o podatki niepobrane przez płatnika bądź inkasenta, chyba że tego rodzaju należności nie były pobrane od członka rodziny.