Owijki wykonywane z należytą starannością

Owijki są wykonane z odpowiednim nasyceniem jakości, jaka pożądana jest w każdej firmie


Właściwie zrealizowana identyfikacja systemu jakości oraz odpowiedzialne przygotowanie harmonogramu jego wdrożenia umożliwiają opracowanie oraz wdrożenie systemu już w przeciągu od 6 do 9 miesięcy nawet w bardzo dużej organizacji wykonującej owijki http://www.atriapolska.pl/produkty/etykiety-na-butelki/. Pierwszym opracowywanym dokumentem w ramach systemu zarządzania jakością jest tak zwana polityka jakości. Wymaga posiadania przez daną organizację sformalizowanych celów oraz strategii działania ukierunkowanej na owijki. Przystępując do takiego etapu należy zatem zaktualizować podstawowe dokumenty organizacji, by odpowiadały one zamierzeniom przedstawianym przez kierownictwo. Dostosowana powinna być też struktura organizacyjna oraz zakresy poszczególnych zadań, uprawnień oraz odpowiedzialności. Na takiej podstawie można przygotować politykę jakości oraz szczegółowe cele zmierzające na owijki. Dokument taki jest niezwłocznie po zatwierdzeniu rozpowszechniany w konkretnej organizacji.


Kolejnym etapem jest przeprowadzanie szkoleń dla pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością w nasyceniu na owijki, a także członków zespołów roboczych przygotowujących dokładne opisy procesów. Jeśli organizacja wdraża dany system samodzielnie, szkolenie pełnomocnika prowadzone przez daną jednostkę szkoleniową winno się odbywać przed rozpoczęciem wdrażania chyba, iż posiadał on już wcześniej niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Szkolenie poszczególnych zespołów roboczych powinno obejmować istotę oraz zasady zarządzania jakością, wymagania norm, metody analizy oraz opisu procesów. Pełnomocnik taki dodatkowo winien posiąść informacje dotyczące zarządzania projektem, opracowywania księgi jakości, a także administrowania systemem. W zależności od poziomu wiedzy u pracowników szkolenia trwają zwykle od 1 do 5 dni. 


Tworząc owijki należy doskonale znać aspekty, jakie związane są z jakością. Zgodnie z przyjmowanym sposobem opracowania dokumentacji, konkretne zespoły robocze przystępują do przygotowania opisów procedur zgodnie z następującym schematem: identyfikacja wszystkich dokumentów wewnętrznych oraz aktów prawnych powiązanych z procesem, określanie szczegółowej listy zadań razem z ich wykonawcami, analizowanie celowości wykonywania konkretnych zadań, identyfikacja powiązań zadań z pozostałymi procesami, opis zadań, a w szczególności przygotowywanie instrukcji dla wykonawców, przygotowywanie projektów procedur, konsultacja projektów z pozostałymi zespołami roboczymi w celu uniknięcia powtórzeń oraz objęcia całości zmian systemu oraz wykazania wszystkich powiązań pomiędzy procesami, zatwierdzenie poprzez pełnomocnika oraz kierownictwo organizacji, wdrożenie oraz monitorowanie, wprowadzanie ewentualnych korekt (przygotowanie drugiego wydania normy).


Już po zakończeniu procesu opracowywania dokumentacji zespoły są rozwiązywane, a odpowiedzialność za aktualność oraz prawidłowe działanie procedur przejmuje tak zwany właściciel procesu (zazwyczaj lider zespołu opracowującego). Szkolenie audytorów jest realizowane po wdrożeniu pierwszych dokumentów. Umożliwia to znaczące rozszerzenie programu szkolenia o praktyczną stronę. Audytorzy poznają szczegółowo wymagania norm, zapoznawani są z technikami przygotowania oraz realizacji audytów, a ponadto uczeni rozpoznawania niezgodności oraz błędów działania danego systemu. Szkolenie kończy się przeprowadzeniem audytu wybranych uprzednio procesów przez grupy kilku audytorów pod kierownictwem trenera znającym tematykę owijki. W dość dużych organizacjach celowe będzie przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich pracowników. Są one zazwyczaj prowadzone przez pełnomocnika do spraw systemu zarządzania jakością oraz dotyczą: głównych wymagań norm, podstawowych zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organizacji, polityki jakości oraz procedur. Dodatkowo przeprowadzane są również szkolenia szczegółowe na przykład na temat nowo wprowadzanych procedur i norm.